زهره دام میوه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

راهنما گل خوردن میوه هایی که به هوا پرتاب می شود، اما اجتناب از خوردن ابزار و یا شما خواهد قدرت خود را از دست بدهد.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

FruitCollecting FoodFlowerVenusTrap