دختر سیب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

مطبوعات نامه مربوطه با توجه به رنگ میوه! پرتاب به پیشنهاد میوه های مختلف رنگی و بمب!

کنترل بازی:


ArcadeFruitCollecting AppleGirl