شبانه روزی HELI شدید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

اسنوبرد پایین کشتن نشانه گرفتن و نقاط به دست آوردن. مراقب باشید برای سیاهههای مربوط و موارد دیگر.

کنترل بازی:
تا پیکان - به جلو
پایین فلش - آهسته پایین انجمن فلش سمت چپ -. چپ ناب
است Right Arrow را - راست ناب
فاصله - پرش.

SnowboardSnowHelicopterExtremeBoarding