صلیب سرخ Eru بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

ارسال صلیب سرخ برای کمک به مردم در این استراتژی مانند بازی که در آن شما ماموریت های کامل و بیشتر

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

SimulationRescue Cross