لباس صورتی تا 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

صورتی است که هنوز هم یکی از مهم ترین رنگ زمانی که شما به ترکیب رنگ هنگام لباس پوشیدن. چنین رنگ ظریف آن است که شما همیشه می توانید یک راه به آن ترکیب به طوری که شما حتی زیباتر پیدا کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpPink