خلاصه اخبار Germy مگی 'بازدید کنندگان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مگی بر روی یک ماموریت slimey فرستاده می شود تا به شده است است - به دور تا تمام میکروب، در حال اجرا شل در محله خود را شده است. همه شما نیاز به انجام دهید این این است کمک به کمند خود را آنها را در شوید. جمع آوری پاداش روشن و سپر. دور ماندن از اشکالات های پرواز و!

کنترل بازی:
استفاده از کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند.

AdventureCollecting Maggie-sGermyRoundup