مگی راک استار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

راهنما لباس مگی به چیدن تجهیزات و ابزار است که می تواند او را به ستارگی هر جسمی که دارای خاصیت فنری بوده وبرای پرتاب اجسام بکار میرود بیان!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

MakeoverMaggieRockStar