بیش از سنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

در طول بازی راک شما می توانید کامیون هیولا خود را قدرتمند را انتخاب کنید و شروع مسابقه دیوانه از طریق صخره ها، تپه ها و موانع بدون توفنده.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - حرکت به جلو انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - شیب کاربری پایین کلید فلش - حرکت به عقب.

DrivingObstacleTruckOverRock