کامیون هیولا داد و بیداد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

رانندگی کامیون هیولا خود را به عنوان به شما شلیک وسایل نقلیه دشمن، سربازان، کامپیوتر، برج ها، مخازن و بیشتر!

کنترل بازی:
W، A، S، D / کلیدهای پیکان - حرکت انجمن ماوس - هدف / شوت.

DrivingActionShoot 'em UpKillingTruckMonsterRampage