هیولا کامیون موانع 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   71 87.5% with 8 votes

بیشتر و موانع جدید را از طریق رانندگی در شهر. شما خواهد بود تعجب برای دیدن موانع مردم رها کردن جاده ها در شهر برای شما از طریق رانندگی. اما دون 'تی اجازه دهید هر چیزی که کم کردن سرعت! رانندگی کامیون هیولا خود را از طریق موانع و اقامت تعادل یا شما سقوط خواهد کرد.

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingObstacleBalancingCollecting TruckMonsterObstacles