بازیافت خلاصه اخبار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

راهنما گاس تمیز کردن پارک با مرتب سازی زباله!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را انتخاب کنید تا به سطل زباله و آن را در سطل زباله درست می تواند. شما 2 دقیقه مرتب سازی بر اساس عنوان آنجا که می توانید!

Collecting Timing RecycleRoundup