اسکیت باز سن سنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

پرش در استخوان خود را خرد کردن اسکیت و مسابقه را از طریق پارک اسکیت کوه در می رم راه خود را به شهرت و شکوه تخته درآمد جدید در طول راه.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - برای کنترل هیئت مدیره خود را.

SkateboardObstacleCollecting Timing StoneSkater