سیمپسونها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   203 86.96% with 23 votes

راهنما بارت سیمپسون جمع آوری همه چیز و اجتناب از که توسط هومر گرفتار شده.

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت نوار فضا به پرش.

SkateboardFruitCollecting SkatingSimpsons