افراطی تاز اسکیت Halfpipe بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   171 94.44% with 18 votes

آیا می توانم نیم لوله را اهلی و ضرب و شتم رقابت؟

کنترل بازی:
استفاده از فاصله و کلیدهای پیکان به جلو و ترفندهای.

SportsSkateboardStuntsAnimalSkatingExtremeHalfpipe