استن اسکیت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

سوار هیئت مدیره خود را به جمع آوری امتیاز پاداش و پریدن از موانع!

کنترل بازی:
فضای کافی برای پرش به انجمن کلید فلش بالا برای حرکت خاص

SkateboardObstacleStanSkates