Hencock بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

فکر می کنم ابتلا به مرغ یک کار سرگرم کننده است؟ بازی این بازی برای تصمیم گیری.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlCollecting AnimalTiming ChickenHencock