مرغ هاکی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   73 70% with 10 votes

آیا می توانم به شما ضرب و شتم مرغ در هاکی روی میز؟ اجازه می دهد پیدا کردن.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

SportsAnimalBirdsHockeyChickenTable