هاکی چالش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   48 33.33% with 12 votes

نمره حداقل 3 گل به حرکت به سطح بعدی.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SportsHockeyChallenge