چالش تیراندازی با کمان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

انتخاب قدرت خود را و زاویه خود را به عنوان اهداف بیشتر و متفاوت به نظر می رسد. دان 'تی اجرا خارج از زمان!

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی بازی.

ActionSportsMouse SkillArcheryChallenge