هوا هاکی سرگرم کننده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

استفاده از موس برای کنترل مهاجم خود را. امتیاز حداکثر تعداد گل در 3 دقیقه.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

SportsMouse SkillHockey