هوا هاکی V2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

فقط بازی معمولی خود را از هاکی روی هوا. حرکت دست و پا زدن با استفاده از موس خود را برای ضربه زدن به جن.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillHockey