هاکی روی DX بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

با استفاده از موس را به حرکت جن در منطقه شما و سعی کنید به جمع آوری هفت نقطه برای ادامه به سطح بعدی.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillHockey