FL TRON بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

از خط دیگر تا زمانی که ممکن است. اولین خط به خط دیگر و یا یک دیوار ضربه بازنده است.

کنترل بازی:
فلش - moveEnter - توربو

AdventureTron