F18 هورنت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

این بازی مهارت خلبانی خود و توانایی خود را برای تبدیل شدن به یک خلبان جنگنده درست آزمون خواهد شد.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureHornet