بانوان هنرمند و هنردوست بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

تلویزیون سر و صدا آن، عبور با دستکش بلند و جا در رفته. سطوح تصادفی هستند، به طوری که آنها هرگز همان دو برابر خواهد بود.

کنترل بازی:
فلش: حرکت ماوس: هدف

ActionDoomed