مدار رایدر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

سرعت را از طریق عبور از نور و زمان جمع آوری از orbs لازم باشد قادر به مرد خود را زنده نگه دارید و خرید وسایل نقلیه جدید.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - برای کنترل دوچرخه.

MotorcycleObstacleCollecting CircuitRider