بارگذاری رایدر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   43 57.14% with 7 votes

شما در وسط از ذرات رادیواکتیو هستند، و تنها راه خود را از دوچرخه خود را قابل اعتماد!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند.

DrivingMotorcycleObstacleNukeRider