رستاخیز رایدر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

این بازی به شما اجازه می دهد تا دوچرخه درایو شما مستقیم از طریق زیرین که در آن به سایر کاربران جاده به نظر می رسد تنها اسکلت و موجودات عجیب و غریب دیگر. به منظور فرار از این محل بد، بدون گرفتار شدن توسط اسکلت شما باید درایو سریع، و مطمئن شوید که شما در رسیدن به پست های بازرسی در زمان!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به کنترل سرعت و جهت.

SkeletonRacingMotorcycleDoomRider