بهار رایدر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

سوار موتور سیکلت خود را بر روی تپه ها و اشیاء به شما به عنوان اقامت متعادل و جلوگیری از اوج بیش از.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingKidsMotorcycleObstacleSpringRider