بالون و پرندگان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

با استفاده از ماوس خود، اجازه دهید بالون پرندگان را لمس کند.

کنترل بازی:
در بازی

Evade Mouse Skill Balloons Birds Unity Webgl