Anchorball بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

نوسان لنگر خود را در توپ به نگه داشتن توپ در هوا!

کنترل بازی:
کنترل: فلش -Left/Right به حرکت پیکان به نوسان Ancho

ActionAnchorball