زامبی TD بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

زامبی TD یک بازی برج دفاعی است. شروع مبارزات انتخاباتی خود را برای جلوگیری از زامبی از ورود به قلمرو خود را. استفاده از استراتژی برای دفاع از برج خود را. کسب درآمد در هر موج به ارتقاء برج خود را.

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

StrategyDefensePurchase Equipment UpgradesZombiesTowerAndroid