لبخند برج دفاع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

بازی برج دفاعی جالب در مورد لبخند و ترکیب آنها.

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

DefensePurchase Equipment UpgradesTowerSmileysAndroid