زمستان جنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

محل turrets زمستان خود را به عنوان شما را نابود سرخی. ارتقاء و پژوهش را به پیروزی آسان تر است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FightingActionDefensePurchase Equipment UpgradesSnowTowerWinterWars