مدافع قارچ مزرعه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

محل برج های قارچ خود و حمله همه امواج از دشمنان که راه خود را فرستاده.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

StrategyPurchase Equipment UpgradesMouse SkillDefendTowerMushroomFarmDefender