Tur3t Duhfenz بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

برجک بازی دفاع، با گرافیک عالی.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionTur3tDuhfenz