شیب 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

تعادل سینی با حرکت دادن ماوس در اطراف. اگر سینی می افتد، آن تلنگر به بیش از توسط حرکت ماوس اطراف. اجتناب (یا جمع آوری!) توپ اما مراقب باشید، در حالی که آنها نمره شما را افزایش می دهد، آنها را سخت تر به تعادل.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionTilt