شب قبل از بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

بازی های کوچک در اطراف نوار به عنوان موجودی شما سود برای پیشبرد بازی اصلی. دان 'تی گیر کرده!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

PuzzleRole PlayingAdventureNightBefore