Kiss و Steppenwolf (فصل 5 - قسمت 2) بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   186 75% with 24 votes

سعی کنید در عمارت اطلاعات در مورد موجود برای جمع آوری!

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار برای راه رفتن شیفت انجمن به اجرای
کلیدهای Ctrl به کوتاه پرش شیفت
کلیدهای Ctrl به مدت طولانی پرش فضایی
برای کلید های عمل
T به ضامن آیتم های انتخاب
من برای باز کردن موجودی

PuzzleRole PlayingAdventureInteractive FictionSeriesSteppenwolfChapterEpisode