steppenwolf (فصل 2 - قسمت 3) بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   94 69.23% with 13 votes

مگ 'در سرقت مسلحانه را شاهد برگزار می شود! خائن نازل شده است! اما در ابتدا، شما باید بهمن نبرد و هلی کوپتر تعقیب!

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار برای راه رفتن شیفت انجمن به اجرای
کلیدهای Ctrl به کوتاه پرش شیفت
کلیدهای Ctrl به مدت طولانی پرش فضایی
برای کلید های عمل
T به ضامن آیتم های انتخاب
من برای باز کردن موجودی

PuzzleRole PlayingAdventureInteractive FictionSeriesSteppenwolfChapterEpisode