Kiss و Steppenwolf (فصل 3 - قسمت 3) بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   106 62.5% with 16 votes

قسمت 3 از Heruka! سعی کنید برای رسیدن به اتاق امن در بالای هتل

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار برای راه رفتن شیفت انجمن به اجرای
کلیدهای Ctrl به کوتاه پرش شیفت
کلیدهای Ctrl به مدت طولانی پرش فضایی
برای کلید های عمل
T به ضامن آیتم های انتخاب
من برای باز کردن موجودی

PuzzleRole PlayingAdventureInteractive FictionSeriesSteppenwolfChapterEpisode