steppenwolf (فصل 2 - قسمت 1) بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   103 76.92% with 13 votes

جستجو برای یتی آغاز می شود. تروریستی را زندانی گرفته اند. درک 'به قتل شده است. برای جان سالم به در برد شما باید نگهبانان مسلح و پنهان در صومعه تبتی در این نزدیکی هست فرار کنند!

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار برای راه رفتن شیفت انجمن به اجرای
کلیدهای Ctrl به کوتاه پرش شیفت
کلیدهای Ctrl به مدت طولانی پرش فضایی
برای کلید های عمل
T به ضامن آیتم های انتخاب
من برای باز کردن موجودی

PuzzleRole PlayingAdventureInteractive FictionSeriesSteppenwolfChapterEpisode