steppenwolf (فصل 2 - قسمت 2) بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   80 100% with 8 votes

معبد تبت است حمله! Steppen گرگ به دام افتاده در داخل! پیدا کردن مسیر منتهی به یتی با باز کردن قفل اسرار صومعه باستانی!

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار برای راه رفتن شیفت انجمن به اجرای
کلیدهای Ctrl به کوتاه پرش شیفت
کلیدهای Ctrl به مدت طولانی پرش فضایی
برای کلید های عمل
T به ضامن آیتم های انتخاب
من برای باز کردن موجودی

PuzzleRole PlayingAdventureInteractive FictionSeriesSteppenwolfChapterEpisode