Kiss و Steppenwolf (فصل 6 - قسمت 2) بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   115 68.75% with 16 votes

بازگشت به آزمایشگاه بدون متوجه شدن و پیدا کردن سلول شلی 'قبل از آن خیلی دیر شده!

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار برای راه رفتن شیفت انجمن به اجرای
کلیدهای Ctrl به کوتاه پرش شیفت
کلیدهای Ctrl به مدت طولانی پرش فضایی
برای کلید های عمل
T به ضامن آیتم های انتخاب
من برای باز کردن موجودی

PuzzleRole PlayingAdventureInteractive FictionSeriesSteppenwolfChapterEpisode