Kiss و Steppenwolf (فصل 6 - قسمت 4) بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   124 75% with 16 votes

رویارویی نهایی Kiss و Steppenwolf 'با مخلوق! چه کسی در این نبرد بین انسان و جانور برنده خواهد شد!

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار برای راه رفتن شیفت انجمن به اجرای
کلیدهای Ctrl به کوتاه پرش شیفت
کلیدهای Ctrl به مدت طولانی پرش فضایی
برای کلید های عمل
T به ضامن آیتم های انتخاب
من برای باز کردن موجودی

PuzzleRole PlayingAdventureInteractive FictionSeriesSteppenwolfChapterEpisode