steppenwolf (فصل 1 - قسمت 3) بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   81 88.89% with 9 votes

ملکه بد در نظر دارد تا قربانی درک. جستجو در مرداب ها و تالاب، شما را بر تلو تلو خوردن غیر منتظره ... Kiss و Steppenwolf خود.

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار برای راه رفتن شیفت انجمن به اجرای
کلیدهای Ctrl به کوتاه پرش شیفت
کلیدهای Ctrl به مدت طولانی پرش فضایی
برای کلید های عمل
T به ضامن آیتم های انتخاب
من برای باز کردن موجودی

PuzzleRole PlayingAdventureInteractive FictionSeriesSteppenwolfChapterEpisode