شیرین کاری عالی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

سعی کنید و وق جمعیت را با برخی از stunts عالی در جهت پیشرفت بر روی سطح بعدی از مسابقات.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - برای کنترل دوچرخه
شماره 1،2،3،4،5،6،7 - برای انجام از stunts.

MotorcycleObstacleStuntsTiming Supreme