شیرین کاری ساز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

ساخت بهترین دوچرخه بهترین و شیرین کاری با پریدن همه موانع را بدون خطر به سلامت خود و یا اجرا از سوخت.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - حرکت به جلو
چپ / راست کلیدهای پیکان - شیب کاربری پایین کلید فلش - ترمز انجمن Z، X، C، V، B، N - مانع است.

DrivingMotorcycleObstacleStuntsJumpingMaker