اسپین اوج: قرمز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

با توجه به تقاضای مردمی، علاوه بر این قرمز جدید به این مجموعه است! اسپین بالغ شدن تست هماهنگی خود را به عنوان شما را به خارج از مانور سعی می دوزند سیارک در حالی که همه به تماشای چرخش صفحه نمایش در برابر چشمان خود را.

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند.

ActionSpinSoar