برج جدید دفاع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

جلوگیری از hodes (امواج) از هیولا را از رسیدن به این قلعه توسط ساختمان برج عنصر در نزدیکی مسیر.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionTowerDefence